Waarom onze community nodig is

Eenzaamheid is misschien wel een soort ziekte die je niet zomaar kunt diagnosticeren. Ik wil dat deze "ziekte" erkend wordt en dat niemand zich hiervoor hoeft te schamen.

Ik heb een sociaal beroep, een vlotte babbel en iedereen denkt dat ik een open boek ben. Toch was ik eenzaam en zat dagelijks met “Me, Myself and I” op de bank. Hoe kon dit toch gebeuren? Eerlijk? Het is er gewoon ingeslopen. Natuurlijk speelt er ook een stukje vertrouwen en negatieve ervaringen uit het verleden mee. Vertrouwen dat werd beschadigd door gebeurtenissen tijdens vriendschappen. Maar het kan toch niet zo zijn dat iemand de rest van zijn leven in eenzaamheid zal doorbrengen? 

Waarom wachten op toeval of anderen als je er ook zelf iets aan kunt doen? Overigens niet alleen voor mezelf, maar zoals ik nu eenmaal ben, ook voor anderen. Op 11 september 2019 richtte ik Maatjes in Limburg op, in de strijd tegen eenzaamheid in Limburg. En met succes! Binnen één jaar telde de community meer dan 600 leden. Het toont aan hoe hard ons bestaan nodig is!  

Ik ben Miquel Thijs en ik ben de trotse initiatiefnemer en voorzitter van Stichting Maatjes in Limburg. Samen met mijn team ga ik de strijd aan tegen de eenzaamheid in Limburg. 

Stichting
Maatjes in Limburg

Sámen gaan wij de strijd aan tegen eenzaamheid in Limburg. We bieden een laagdrempelige communinty aan voor Limburgers (Nerderland) met een Facebookaccount.

Onze doelstelling:

Eenzaamheid te bestrijden onder de inwoners van de provincie Limburg.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het inzetten van onze Facebook community waarbij lotgenoten elkaar kunnen steunen en zelfstandig hun sociale netwerk kunnen verrijken;
  • Het organiseren van activiteiten om lotgenoten nader tot elkaar te brengen;
  • Samenwerken met gemeentes en diverse ondernemers met een sociaal, maatschappelijk en cultureel doel;
  • Het werven van sponsoren die de stichting in staat stelt om zichtbaar te zijn voor deze doelgroep
  • Inwoners van de provincie Limburg, die van een minimum inkomen leven, tegemoet kunnen komen in de kosten van een activiteit.

Missie

De doelstelling van de stichting is samen de eenzaamheid te bestrijden bij de inwoners van de provincie Limburg.

Door het inzetten van diverse social mediakanalen, waaronder Facebook en WhatsApp, maken wij een connectie met elkaar. Door jezelf voor te stellen en je persoonlijke interesses kenbaar te maken, kunnen lotgenoten zoeken naar een maatje.

Het huidige mediakanaal dat wij inzetten om een connectie te maken is beperkt en willen wij ontwikkelen naar een onafhankelijk online platform die de stichting in eigen beheer heeft. Dit wil zeggen dat wij een vrienden applicatie gaan of laten ontwikkelen met gebruikersvoorwaarden waarmee wij de veiligheid en betrouwbaarheid waarborgen van de Maatjes in Limburg. Daarnaast moet deze applicatie de mogelijkheid bieden om een maatje in de regio te vinden.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Visie

Het bestuur van Stichting Maatjes in Limburg strijdt samen met onze vrijwilligers tegen de eenzaamheid die de inwoners van de provincie Limburg ervaren. De stichting heeft als visie om een onafhankelijk platform te ontwikkelen om het sociale netwerk van een individu of gezin te verrijken. Daarnaast willen wij kleinschalige ontmoetingen arrangeren in combinatie met een activiteit waarbij lotgenoten (maatjes) elkaar beter leren kennen zodat zij zelfstandig hun sociale netwerk kunnen uitbreiden.

Kernwaarden

  • Samenwerken: Het bestuur werkt samen met vrijwilligers, maatschappelijke instellingen en gemeentes;
  • Jeugdigheid: Wij zijn er voor de leeftijden vanaf 16 jaar en ouder;
  • Maatschappelijk: Wij zijn maatschappelijk betrokken met de maatjes;
  • Integriteit: Wij zijn eerlijk en betrouwbaar;
  • Liefdadigheid: Wij schenken consumpties en merchandising uit fondsenwerving om mensen uit hun sociale isolement te halen en om de naamsbekendheid te vergroten.

Organisatie

Onze organisatie bestaat uit het bestuur en operationele team. 

De dagelijkse leiding is de verantwoording van de voorzitter en zijn bestuur. Deze sturen het operationele team aan dat zorgt voor de veiligheid binnen onze community. De eindverantwoording ligt hierbij altijd bij de voorzitter of vicevoorzitter. Meer informatie over ons bestuur en vrijwilligers kun je vinden op maatjesinlimburg.nl/team 

Het bestuur

Vrijwilligers

Onze ambities

De Stichting Maatjes in Limburg heeft de ambitie om mensen vanaf de leeftijd 16 jaar en ouder met elkaar te verbinden om hun sociale netwerk te verrijken. Hiermee strijden wij samen tegen de eenzaamheid.

Door onze ambities te realiseren streven wij om in het tijdsbestek van drie jaar de volgende projecten te realiseren:

Onze ambities op een rij

Het beleidsplan

Als non-profitorganisatie hebben wij een beleidsplan opgesteld. Deze kun je hier dowloaden (PDF) en inzien.

Beloningsbeleid

Onze stichting heeft het beste voor met de eenzame inwoners van onze provincie. We vinden dan ook dat ons budget gebruikt moet worden om hen te ondersteunen.

In zowel de statuten als in het beleidsplan is de volgende stelling opgenomen met betrekking tot het beloningsbeleid van Stichting Maatjes in Limburg.

Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten, zij ontvangen géén vacatiegeld.

Stichting Maatjes in Limburg vindt het van belang dat de ontvangen giften voor minstens 90% naar het algemeen belang van de stichting gaan, oftewel het realiseren bestrijding van bestrijding tegen eenzaamheid in Limburg. Om deze reden is er specifiek voor gekozen geen medewerkers in dienst te nemen, om zo de kosten te drukken. De organisatie draait op het bestuur en vrijwilligers. 

Zowel bestuurders als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Het gebruik van een cao is daarom niet van toepassing.

Zoals in de statuten en het beleidsplan is vermeld, kunnen bestuurders alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ondanks dat de stichting over deze regelingen beschikt is er besloten, mits de bestuurders en de vrijwilligers de kosten zelf kunnen dragen, er geen beroep wordt gedaan op deze regeling.